News & Events

कक्षा संचालन वारे सुचना !!!

  More »

रिक्त कोटामा भर्ना सम्बन्धि सूचना

  More »

2nd merit list 2076/077

More »

View all

Quotation

कक्षा संचालन वारे सुचना !!!


 


रिक्त कोटामा भर्ना सम्बन्धि सूचना

 


2nd merit list 2076/077


FIRST MERIT LIST 2076/077 


Merit list has been published 2076/077


 


आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/१२ देखि २०७६/१०/१७ गते सम्म थप गरिएको बारेमा सूचना

आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/१२ देखि २०७६/१०/१७ गते सम्म थप गरिएको बारेमा सूचना


 


दर-सूची आव्हानको सूचना


 


आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/०१ देखि २०७६/१०/१० गते सम्म्का लागि थप गरिएको बारेमा सुचना

आवेदन फाराम भर्ने म्याद २०७६/१०/०१ देखि २०७६/१०/१० गते सम्म्का लागि थप गरिएको बारेमा सुचना